Fagblogg: – Den vanskelige overleveringen fra ambulansen

Randi Simensen her på vakt ved enredder enheten eller «single paramedic» ambulansen stasjonert på Jessheim.

 

Den vanskelige overleveringen

 

Hei, mitt navn er Randi Simensen. Jeg kjører ambulanse på Jessheim, er Paramedic og har en mastergrad i prehospital critical care fra Universitetet i Stavanger.

I min masteroppgave skrev jeg om den traumatiserte pasienten og muntlig overleveringen til mottagende traumeteam, og hvordan ivaretas pasientens sikkerhet under denne type overlevering.

Men her på bloggen til EMS Norway har jeg lyst til å si noe om overleveringer av pasientet både til og fra f.eks legevakten, sykehus å ikke minst til og fra andre prehospitale enheter.

Overleveringer som skjer prehospitalt er mange. Fra en-redder enhet til bilambulanse kanskje, fra bilambulanse til legevakt eller fra bilambulansen til luftambulansen. Dette er overleveringer som kan være tidskritiske, det er ustrukturerte og vanskelige arbeidsforhold og mye støy og uro rundt overleveringen er mer standarden enn avvike. Samt at de vi skal levere til og ta i mot pasienter fra kanskje er ukjente og tiden til å sette rammene for overleveringen er ikke tilstede…

Sitatene under beskriver uheldige hendelser som i større eller mindre grad kan sette pasientens sikkerhet i fare under overlevering.

«Trude hadde rullet rundt med bilen 3 ganger uten bilbelte, når hun bevisstløs ble fraktet til sykehuset var det ingen som sa noe om dette da hun ble levert av ambulansen i akuttmottaket»..

«Luftambulansen landet, overtok pasienten, og reiste…. fikk de med seg all info om pasienten?»

«Det fremkom ikke i overleveringen fra luftambulansen at pasienten hadde hatt ulike pupiller da de overtok pasienten fra ambulansetjenesten på skadestedet»

 

Hva bør du huske på når du leverer?

 

En pasientoverlevering blir i forsknings litteraturen beskrevet som en høyrisiko handling (1). Misforståelser og underrapportering er dessverre hyppige faktorer som medvirker til uønskede hendelser(2). Tidligere forskning viser til at forskjeller i de kliniske aktørers kompetanse, forventninger og faglig ståsted, kan være med på å påvirke samhandlingen ved slike overleveringer(3).
Slike påvirkninger kan være med på å gjøre at en overlevering blir preget av usikkerhet, og at robustheten blir svekket og feil oppstår.

Så derfor skal jeg nå komme med noen punkter som muligens kan være med å gjøre at dine fremtidige overleveringer har et innhold som gjør at pasientens sikkerhet blir ivaretatt:

 

Forhåndsvarsle: Skulle man ha pasienter som trenger raskt tilsyn når man kommer for å overlevere den, eller at man ved ankomst fra andre enheter ønsker hjelp med noe helt konkret er dette viktig å formidle før ankomst. Da er mottagende enhet og avleverende enhet av samme forståelse om pasienten, og de har mer felles forståelse for pasientens tilstand.

Ha eierskap i pasienten og overleveringen: Når du skal levere fra deg pasienten er det du som er eksperten om hva som har skjedd. Hvordan har pasienten hatt det mens du har vært sammen med den? Er noen av tiltakene som er iverksatt hatt noen effekt? Skal du levere til team, så tenk deg at det er du som har «teamleder vesten» og at du er lederen på dette teamet til du har fått ivaretatt og videreformidlet informasjonen du har om pasienten hendelsen og behandlingen.

Bruk stemmen og språket ditt: Stemmen og måten du kommuniserer på er viktig. Det er viktig at du er kort, konsis og kommer med informasjon som er lettfattelig for den som skal ta den i mot. Det er viktig å huske at måten man kommuniserer på er et av de viktigste verktøyene vi har i «verktøykassa» vår i denne sammenhengen.

Bruk en fast struktur ved overlevering: Det å bruke standardiserte maler ved overlevering er beskrevet i litteratur som en styrke ved overleveringen. Da har den som skal gi rapporten et hjelpemiddel som gir en struktur i hva som blir sagt, det er gjenkjennbart for de som tar i mot. Standardisering hjelper deg til å få en god flyt under overleveringen, som igjen vil gjøre at teamet eller personellet som tar i mot pasienten holder fokus på det du sier, og de klarer å følge med. En liste som ofte er beskrevet til bruk ved overlevering av traumepasienten er MIST (4).

Det er også utarbeidet en huskeliste for litt mer generelle overleveringer også, den kalles IMIST-AMBO (5).

MIST står for:

Mechanism of injury,
Injuries sustained,
Symptoms and Signs,
Treatment given

 

Øvelse og trening

Man blir ikke god på noe om man ikke øver. Da vil man komme i situasjoner hvor man ikke har kapasitet til å formidle på noen god måte fordi man må sette så å si nesten alt fokus på pasienten og den behandlingen som pågår. Øving er viktig fordi pasienten har rett til at vi klarer å stå «løpet helt ut» selv om tilstanden er krevende.

Vel, dette var en smakebit på et tema som jeg mener er veldig viktig i pasientbehandlingsforløpet prehospitalt. Pasienten er prisgitt at vi husker å ta med poser med tøy, nøkler, sko briller og krykker, men desto mer prisgitt er det at vi kommuniserer det som andre ikke har sett, ikke har muligheten til å finne ut av eller som er blitt iverksatt av tiltak med pasienten. Det som blir sagt og skrevet om pasienten kan være helt avgjørende for videre behandling og sykdomsforløp.

Lykke til med de neste overleveringene!

Randi

 

Referanser:

1. Bruce K, Suserud BO. The handover process and triage of ambulance-borne patients: the experiences of emergency nurses. Nurs Crit Care. 2005;10(4):201-9.
2. Redley B, Botti M, Wood B, et al. Interprofessional communication supporting clinical handover in emergency departments: An observation study. Aus Emerg Care 2017;20(3):122-30
3. Jensen, S. M., Lippert, A., & Ostergaard, D. (2013). Handover of patients: A topical review of ambulance crew to emergency department handover. Acta Anaesthesiol Scand, 57(8), 964-970.
4. Talbot R, Bleetman A. Retention of information by emergency department staff at ambulance handover: do standardised approaches work? Emerg Med J. 2007;24(8):539.
5. Iedema, R., Ball, C., Daly, B., Young, J., Green, T., Middleton, P. M., . . . Comerford, D. (2012). Design and trial of a new ambulance-to-emergency department handover protocol: ‘Imist-ambo’. BMJ Qual Saf, 21(8), 627-633

 

Lyst til å bidra med blogginnlegg?

Er du noe du vil skrive om eller dele med oss andre, send oss en e-post på: post@emsnorway.no
 

 

Randi snakker med Ole Kristian om prehospital overlevering av pasienter: