Innkalling til årsmøte for EMS Norway

 

Noen av nøkkelpersonene bak EMS Norway: Fra venstre : tidligere styremedlem og en av tre grunnleggere bak foreningen Morten Kolbu, i midten leder av EMS Norway Thomas Renngård sammen med styremedlem Astrid Karina Harring Foto: Adrian Nielsen / Ambulanseforum

 

Innkalling

 

Trykk her for å laste ned hele innkallingen med saksliste (PDF)

 

Dato: Tirsdag 29.01.2019

Sted: Søsterhjemmet 3.etg, Ullevål Sykehus

Tidspunkt: kl 17:00

  • 4 Medlemmer

Organer på nasjonalt eller regionalt nivå, fylkeskommuner, partene i arbeidslivet, ambulanseavdelingene, regionale Helseforetak eller andre virksomheter/organisasjoner som medvirker til å fremme fag- og yrkesopplæring og som godtar organisasjonens formål § 2, kan være direkte medlemmer av EMS Norway.

EMS Norway er åpent for personlig medlemskap. Medlemmer har møterett, stemmerett og er valgbare til verv.

Alle medlemmer er velkommen. For å kunne avgi stemme må medlemskontingent være betalt. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som deltar. Ingen har mer enn én stemme, stemmegivning kan skje ved fullmakt.

 

Saksliste:

1 . Velkommen

2. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

b) Godkjenning av saksliste

c) Valg av referent

d) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

e) Valg av to medlemmer til tellekorps

3. Årsmelding

4. Årsregnskap 2017 og 2018, med revisors beretning

5. Budsjett 2019

a) Forslag til vedtak: budsjett fastsettes av styret som velges for 2019.

b) Kontingent 2019/20

6. Innkomne forslag / orienteringer

a) Ny medlemskategori som støttemedlem

b) Endring av vedtektene til også omhandle valgkomiteens rolle og funksjon

c) Formalisere en søknadsprosess som beskriver innhold og forutsetninger for å tilby praktisk bistand, utstyr, personell eller lignende til de tjenestene som ønsker å arrangere egne kvalifiseringskonkurranser lokalt.

7. Valg

I henhold til foreningens vedtekter skal styrerepresentanter velges av årsmøte.

  • Styreleder for 1 år
  • Tre styremedlemmer for 1 år
  • Vara styremedlem for 1 år

Sittende styret består av:

Styreleder: Thomas Renngård

Nestleder: Øyvard Sørensen

Styremedlem: Oddbjørn Hagen

Styremedlem: Karstein Hollås

Vara styremedlem: Astrid Karina Harring

Vara styremedlem: Thomas Christensen

Perioden for samtlige har gått ut og hele styret er på valg.

 

d) Valgkomite

Et medlem for 2 år

To medlemmer for 1 år

 

e) Møteleder for 1 år

Morten Kolbu på valg

 

f) Kasserer for 1 år

Astrid Karina Harring på valg

 

g) Revisor for 1 år

Jose Carlos Pessoa Figueiredo på valg

 

Servering

Det vil bli servering av pizza og kaffe/te

Påmelding

Medlemmer som har tenkt å delta bes melde i fra post@emsnorway.no innen 28.januar dette med hensyn til plass, servering og registrering.

 

Vedlegg:

Til sak 3: Årsmelding – Vedlegg 1

Til sak 4: Årsregnskapene 2017 og 2018 – Fremlegges på årsmøte 

Til sak 6 a): Ny medlemskategori – Fremlegges på årsmøte

Til sak 6 b): Forslag til endring av vedtektene – Vedlegg 2

Til sak 6 c): Søknadsprosess om bistand ved lokale kvaliker – Tas på årsmøte

Til sak 7: Forslag til valg av nytt styre – Vedlegg 3

 

Vedlegg til saksliste sendes ut til alle registrerte medlemmer. Årsmøteprotokoll vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden vår i etterkant av årsmøte. 

Hæ? Har du ikke meldt deg inn som medlem enda sier du? Gjør det nå da vel! ;D

Trykk på denne linken for mer info om medlemskap

vi oppfordrer alle våre gamle og nye medlemmer til å komme på årsmøte. Håper så mange som mulig har anledning til å delta.

 

Vel møtt! 🙂

 

På vegne av EMS Norway

Thomas Renngård

Styreleder | EMS Norway