Vedtekter for foreningen EMS Norway § 1 Foreningens navn Foreningens navn er: EMS Norway, forkortelsen EMS står for emergency medical services, og foreningen ble stiftet den 23.06.15. § 2 Formål EMS Norway er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider med å fremme fag og kompetanseutvikling for prehospitalt arbeid på en positiv måte. Gjennom sin organisasjon skal EMS Norway bidra til å øke status, tjenestekvalitet og yrkesstolthet i Norsk ambulansetjeneste og spre kunnskap om livreddende førstehjelp. § 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. § 4 Medlemmer Organer på nasjonalt eller regionalt nivå, fylkeskommuner, partene i arbeidslivet, ambulanseavdelingene, regionale Helseforetak eller andre virksomheter/organisasjoner som medvirker til å fremme fag- og yrkesopplæring og som godtar organisasjonens formål § 2, kan være direkte medlemmer av EMS Norway. EMS Norway er åpent for personlig medlemskap. Medlemmer har møterett, stemmerett og er valgbare til verv. Nye medlemmer kan tas opp løpende, og godkjennes av styret. Medlemskap er bindende for kalenderåret. § 5 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kun medlemmer som har betalt kontingent inneværende periode har stemmerett. Medlemmer som står til rest med kontingent inneværende år mister forslags- og stemmerett, men kan gjeninntre som fullverdige medlemmer når gjelden er oppgjort § 6 Godtgjørelse Tillitsvalgte mottar som hovedregel ikke lønn for sine verv. Eventuelle honorarer / godtgjørelser for arbeid i foreningen fastsettes av årsmøtet. All godtgjørelse av verdi skal være forholdsmessig. § 7 Årsmøte Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i egnede medier/fora. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saksliste skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som deltar. Ingen har mer enn én stemme, stemmegivning kan skje ved fullmakt. Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 14 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. § 8 Økonomi Ut over medlemsavgiften søkes virksomheten finansiert gjennom støtte gjennom organisasjoner, samarbeidspartnere og det offentlige. Midlene skal brukes til å nå de mål som er angitt i § 2. § 9 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. § 10 Årsmøtets oppgaver: Årsmøtet skal: 1. Behandle årsmelding 2. Behandle årsregnskap til godkjenning i samsvar med god revisjonsskikk 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingent 5. Vedta budsjett 6. Velge: a) Leder og nestleder b) Styremedlemmer og varamedlemmer c) Regnskapsfører/Revisor § 11 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. § 12 Styret Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder og opp til fem styremedlemmer og vara. Tre av styreplassene er forbeholdt organisatoriske medlemmer, suppleringsvalg kan gjøres ved hvert årsmøte. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret behandler prinsipielle og viktige saker og treffer avgjørelser i disse med mindre beslutning i vedtektene er lagt til Årsmøtet. Styret forbereder alle saker som skal behandles i Årsmøtet. Styret ledes av styrets leder eller styrets nestleder. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere foreningen utad. Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved eventuell stemmelikhet teller styreleder sin stemme dobbelt. Et styremedlem har rett til å trekke seg fra vervet før perioden utløper dersom særlige grunner foreligger. Styret kan velge og avslutte et tillitsverv ved alvorlige brudd eller mislighold. Ved opphør av verv trer automatisk vara inn som fast styremedlem. § 13 Valg Årsmøtet velger: Representanter til styret Organisasjonens regnskapsfører/revisor Alle valg gjelder normalt for enten en to- eller et årsperiode, det skal tilstrebes å unngå at hele styret er på valg samtidig. Suppleringsvalg kan skje i alle Årsmøter etter behov. § 14 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. § 15 Oppløsning, sammenslutning og deling Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme eller på annen måte sammenfaller med § 2. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.