Fagblogg: Ambulansefaget – samlet inn i fremtiden!

Artikkelforfatter Marius Bjørndalen, her i aksjon under nasjonalt mesterskap 2018. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features


Skrevet av: Rune Solmyr, Jon Teiseth, Trond Arild Tøften, Jan Joachimiak og Marius Bjørndalen, tillitsvalgte for Fagforbundet i ambulansetjenesten Sykehuset Østfold H
F

Uttalelse fra Fagforbundet Sykehuset Østfold – Prehospital Avdeling

Fra bijobb til helprofesjonell tjeneste

Ambulansefaget er i store endringer for tiden og i den sammenheng ser vi plasstillitsvalgte fra Fagforbundet i ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold behov for å komme med noen refleksjoner og synspunkter. Ambulansefaget har vært i en rivende utvikling de senere årene og har gått fra å være en bijobb for de som var «gode til å kjøre fort», til nå å være en helprofesjonell tjeneste med høy medisinskfaglig kompetanse. Yrket ble et fag på videregående skole for første gang i 1996 og det ble da en egen yrkesutdanning med fagbrev og etterhvert egen autorisasjon. Allerede i 2003 ble det startet en paramedic videreutdanning på høgskolenivå (60sp) for de som hadde fagbrev og minimum 2-års fartstid, siden har flere hundre fagarbeidere tilegnet seg denne videreutdanningen og i Østfold har snart opp mot halvparten av de fast ansatte i tjenesten slik kompetanse. De siste årene har også mye skjedd; Oslo startet landets første bachelorutdanning i paramedisin (180sp) høsten 2014 og det er nå uteksaminert to kull, flere høgskoler har nå kommet etter og Høgskolen i Østfold jobber nå med å etablere en slik utdanning. I tillegg er Skandinavias første masterutdanning i prehospital akuttmedisin startet ved Universitet i Stavanger og første kullet leverte masteroppgavene sine denne våren, denne høsten ble også første doktorgrads stipendiat for ambulansepersonell utlyst i samarbeid med Norsk Luftambulanse. På toppen av det hele endrer man nå ambulansefaget på videregåendeskole, slik at det nå ser ut til å bli et 5 års løp. Til tross for at det nå er etablert flere bachelorutdanninger i paramedisin i tillegg til de som tar fagbrev gjennom videregående opplæring, så finnes det ingen overordnet strategi eller plan for hvordan de forskjellige utdanningene skal nyttiggjøres.

Varierende kompetanse og utdanningsnivå

Akuttforskriften beskriver følgende krav til bemanning og kompetanse: «Ambulansebiler som yter ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Der det er bare én ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Begge personene skal ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy.» (det er gitt noen unntak i en utvidet overgangsordning). Utfordringen nå er at man har et veldig variert utdanningsnivå hos ambulansepersonellet uten at det foreligger noen plan eller strategi for hvordan kompetansen skal nyttes i ambulansetjenesten, oss bekjent foreligger det heller ingen nasjonal plan for differensiering av tjenesten. Det er derfor slik at stort sett alle gjør den samme jobben og innehar autorisasjon som ambulansearbeider, til tross for varierende formalkompetanse.

Frykter en todelt yrkesgruppe

Vi som yrkesgruppe er bekymret for at vi nå fremover vil kunne få en «elite» bestående av de som har bachelor i paramedisin og kanskje de som var så heldige å få muligheten til videreutdanning som nasjonal paramedic (60sp) før tilbudet ble nedlagt og at de som «kun» har fagbrevet vil kunne stå igjen som taperne, både når det gjelder lønn og kompetanseutvikling. Skrekkscenarioet er at alle uten bachelorgrad ender opp som tapere på sikt. I Oslo ga man de som hadde status som paramedic pr. 01.07.2017 et administrativt løft til stillingsgruppe 4, men de som er fagarbeidere med medisin delegeringer eller som fullførte videreutdanning som paramedic (60sp) og kanskje også har annen relevant høgskoleutdanning etter denne datoen blir værende i stillingsgruppe 2/3. Altså velger man å lønne forskjellig til tross for at man utfører de samme arbeidsoppgavene og har det samme ansvaret. Vårt ønske er at Fagforbundet i større grad løfter diskusjonen rundt fremtidens ambulansetjeneste og utfordrer politikere, Helse- og omsorgsdepartement, Helsedirektoratet, helseforetakene, medlemmene, andre organisasjoner, mfl. på hvordan vi i fremtiden skal utdanne ambulansepersonell og hvilken kompetanse man ønsker i tjenesten.

Slik det er nå, utdanner man både gjennom videregående skole og høgskole til de samme stillingene, men til ulikt lønnsnivå. Slik kan vi ikke ha det! Vi mener ambulansefaget er EN profesjon og at det bør det være også i fremtiden, derfor mener vi også at det vil være uheldig å innføre en ny autorisasjon for paramedisinere. Samfunnet er stadig mer opptatt av kompetanse i form av høyere utdanning og kanskje spesielt innen helsevesenet, vi tror derfor på sikt at det vil være høgskoleutdanning som blir det gjeldende for ambulansepersonell. Vår mening er derfor at det er viktig å sørge for gode overgangsordninger for de som allerede er i yrket, samt at det etableres Y-veier i bachelorutdanningen slik at de som fremover tar fagbrev kan få en betraktelig uttelling for sin kompetanse om de velger å ta bachelor i paramedisin. Slik situasjonen utvikler seg nå er den uholdbar og skaper et dårlig arbeidsmiljø med «profesjonskamper» innen samme profesjon. Fagforbundet både lokalt og nasjonalt må nå mobilisere for å sikre at ikke medlemmene som allerede er i yrket blir «spilt ut på sidelinjen», vi mener at gode overgangsordninger hvor alle løftes og at det forblir en felles autorisasjon er en forutsetning for dette! Det vil derfor være viktig at det i kommende forhandlinger jobbes for at alle løftes til stillingsgruppe 4 nå i en overgangsfase. Etter vårt syn er det ikke utenkelig at man også i andre profesjoner i fremtiden vil se noe av den samme utviklingen som i ambulansefaget, derfor er det viktig at Fagforbundet allerede nå «legger listen» og ikke aksepterer ulik lønn for like arbeidsoppgaver innen samme profesjon.

Samhold gir styrke!

Rune Solmyr, Jon Teiseth, Trond Arild Tøften, Jan Joachimiak, Marius Bjørndalen, plasstillitsvalgte fra Fagforbundet i ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold HF


Les også: